دفترچه بیمه

کاربردها و قوانین ترجمه رسمی دفترچه بیمه

در مواردی که افراد در سازمان بیمه تامین اجتماعی سابقه‌ی ثبت‌شده‌ای ندارند، ترجمه رسمی دفترچه بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی یا سایر سازمان‌ها برای اثبات سابقه‌ی کار در مهاجرت مورد نیاز است.

دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی (در صورتی که اعتبار آن‌ها منقضی نشده باشد) به تنهایی قابل ترجمه رسمی و مورد تایید دادگستری و وزارت امور خارجه‌اند. در رابطه با مراکز خصوصی و شرکت‌های خاص و بانک‌هایی که تحت نظر سازمان تامین اجتماعی نیستند و سابقه بیمه کارکنان در مراکز بیمه‌ی دیگری ثبت می‌شود، ارائه‌ی دفترچه بیمه برای ترجمه رسمی کافی است و این دفترچه‌ها نیز قابل ترجمه رسمی و مورد تایید دادگستری و وزارت امور خارجه‌اند.

باید توجه داشته باشید که در ترجمه رسمی دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی، تنها صفحه‌ی اول که شامل مشخصات فردی و بیمه‌ای شخص است ترجمه می‌شود.

صفحه نخست