انتخاب سند

سند مورد نظر خود را انتخاب و پس از تعیین جزئیات به سبد خرید اضافه کنید.
سند

پروانه وکالت

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

پروانه نشر و انتشارات

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

پروانه دائم پزشکی

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی (هر صفحه)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

برگ جلب، احضاریه

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

برگ آزمایش پزشکی (کوچک)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (هرصفحه)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و … )

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

هزینه ترجمه: 40000 تومان نسخه اضافه: 10000 تومان انتخاب
سند

اساسنامه ثبت شرک تها فرمی (هر صفحه)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

گذرنامه (بدون روادید)

هزینه ترجمه: 35000 تومان نسخه اضافه: 8750 تومان انتخاب
سند

گواهی عدم سوءپیشینه

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهی ریز نمرات دانشگاهی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهینامه رانندگی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهی تجرد، تولد، فوت

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهی اشتغال به تحصیل

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گزارش ورود و خروج از کشور

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

کارت پایان خدمت

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

کارت نظام پزشکی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

کارت بازرگانی هوشمند

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

سند تلفن همراه

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هرسال)

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

دفترچه بیمه

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

حکم بازنشستگی (کوچک)

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

جواز اشتغال به کار

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

برگه مرخصی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

کارت شناسایی

هزینه ترجمه: 20000 تومان نسخه اضافه: 5000 تومان انتخاب
سند

کارت ملی

هزینه ترجمه: 20000 تومان نسخه اضافه: 5000 تومان انتخاب
سند

گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7,500 تومان انتخاب
سند

ریزنمرات دانشگاهی هر ترم

هزینه ترجمه: 18000 تومان نسخه اضافه: 4،500 تومان انتخاب
سند

وکالت نامه بزرگ هر صفحه

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

قرارداد هر صفحه

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

سند مالکیت تک برگی

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

سند طلاق یا رونوشت آن

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

ابلاغیه و اخطار قضایی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه پشت و رو

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

مالیات بر ارث

هزینه ترجمه: 75000 تومان نسخه اضافه: 18,750 تومان انتخاب
سند

گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

کارنامه توصیفی ابتدایی

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

کارت مباشرت

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

فیش مستمری (کوچک)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

فیش حقوقی کوچک

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

سند وسایل نقلیه سبک

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11,250 تومان انتخاب
سند

کارت معافیت خدمت

هزینه ترجمه: 20000 تومان نسخه اضافه: 5000 تومان انتخاب
سند

کارت شناسایی

هزینه ترجمه: 20000 تومان نسخه اضافه: 5000 تومان انتخاب
سند

ریز نمرات دکتری

هزینه ترجمه: 120000 تومان نسخه اضافه: 30000 تومان انتخاب
سند

ریز نمرات کارشناسی ارشد

هزینه ترجمه: 60000 تومان نسخه اضافه: 15000 تومان انتخاب
سند

ریز نمرات کارشناسی

هزینه ترجمه: 120000 تومان نسخه اضافه: 30000 تومان انتخاب
سند

ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

ریز نمرات دبیرستان

هزینه ترجمه: 90000 تومان نسخه اضافه: 22.500 تومان انتخاب
سند

ترجمه شناسنامه

هزینه ترجمه: 25000 تومان نسخه اضافه: 6250 تومان انتخاب
سند

کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

مالیات بر ارث

هزینه ترجمه: 75000 تومان نسخه اضافه: 18,750 تومان انتخاب
سند

سند طلاق یا رونوشت آن

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

سند وسایل نقلیه سبک

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11,250 تومان انتخاب
سند

کارت ملی

هزینه ترجمه: 20000 تومان نسخه اضافه: 5000 تومان انتخاب
سند

کارت شناسایی

هزینه ترجمه: 20000 تومان نسخه اضافه: 5000 تومان انتخاب
سند

فیش مستمری (کوچک)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

فیش حقوقی کوچک

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

کارت شناسایی

هزینه ترجمه: 20000 تومان نسخه اضافه: 5000 تومان انتخاب
سند

ترجمه شناسنامه

هزینه ترجمه: 25000 تومان نسخه اضافه: 6250 تومان انتخاب
سند

کارت معافیت خدمت

هزینه ترجمه: 20000 تومان نسخه اضافه: 5000 تومان انتخاب
سند

دفترچه بیمه

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (هرصفحه)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

جواز اشتغال به کار

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

سند تلفن همراه

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی (هر صفحه)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و … )

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

پروانه دائم پزشکی

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

برگ جلب، احضاریه

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هرسال)

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهی ریز نمرات دانشگاهی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهینامه رانندگی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

اساسنامه ثبت شرک تها فرمی (هر صفحه)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

پروانه نشر و انتشارات

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

هزینه ترجمه: 40000 تومان نسخه اضافه: 10000 تومان انتخاب
سند

گواهی اشتغال به تحصیل

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

برگ آزمایش پزشکی (کوچک)

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

قرارداد هر صفحه

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

گذرنامه (بدون روادید)

هزینه ترجمه: 35000 تومان نسخه اضافه: 8750 تومان انتخاب
سند

گواهی تجرد، تولد، فوت

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

ابلاغیه و اخطار قضایی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

پروانه وکالت

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

وکالت نامه بزرگ هر صفحه

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

برگه مرخصی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

سند مالکیت تک برگی

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

کارت نظام پزشکی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7,500 تومان انتخاب
سند

کارت پایان خدمت

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهی عدم سوءپیشینه

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

کارت بازرگانی هوشمند

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

حکم بازنشستگی (کوچک)

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

گزارش ورود و خروج از کشور

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

ریز نمرات کارشناسی

هزینه ترجمه: 120000 تومان نسخه اضافه: 30000 تومان انتخاب
سند

ریزنمرات دانشگاهی هر ترم

هزینه ترجمه: 18000 تومان نسخه اضافه: 4،500 تومان انتخاب
سند

کارنامه توصیفی ابتدایی

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

ریز نمرات دکتری

هزینه ترجمه: 120000 تومان نسخه اضافه: 30000 تومان انتخاب
سند

ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی

هزینه ترجمه: 30000 تومان نسخه اضافه: 7500 تومان انتخاب
سند

ریز نمرات دبیرستان

هزینه ترجمه: 90000 تومان نسخه اضافه: 22.500 تومان انتخاب
سند

ریز نمرات کارشناسی ارشد

هزینه ترجمه: 60000 تومان نسخه اضافه: 15000 تومان انتخاب
سند

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه پشت و رو

هزینه ترجمه: 105000 تومان نسخه اضافه: 26,250 تومان انتخاب
سند

گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب
سند

کارت مباشرت

هزینه ترجمه: 45000 تومان نسخه اضافه: 11250 تومان انتخاب