کارت معافیت خدمت

کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. کپی برابر با اصل کارت قابل تأیید نیست.

صفحه نخست