کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

صفحه نخست